משלוח חינם! 03-9194074 מעל 2000 ש"ח

תנאי האחריות ב- SWIFT

עיקרי התנאים
 • אחריות תינתן לאדם ששמו מופיע בתעודת האחריות בלבד לשנה או לתקופה הנקובה בחשבונית.
 • האחריות מוגבלת לרוכש/ת הראשון בלבד (ניתן להעביר בעלות לאחר בדיקת הכלי ותשלום של 100 ₪ בעבור אישור קבלת הוראות לשימוש ותחזוקה בטוחה, הבדיקה מתבצעת באחת מנקודות השירות של  SWIFT בלבד).
 • מימוש 'אחריות' מותנה בהצגת חשבונית הרכישה המקורית ותעודת האחריות אשר מצוין בהם מספר השלדה.
 • האחריות למוצר הינה החל מהתאריך המופיע על גבי חשבונית הרכישה.
 •  אין 'אחריות' או מכירה מתחת לגיל 18.
 • האחריות מותנית בהפעלת האחריות באתר האינטרנט של החברה או שליחת טופס חתום בוואטסאפ או פקס של החברה עד 10 ימים קלנדרים מיום הרכישה.
 • האחריות מותנית בביצוע טיפולי חובה תקופתיים, טיפול ראשון כעבור שבועיים מיום הרכישה ולאחר מכן אחת ל 500 ק"מ לקורקינט, אחת ל-1000 ק"מ לאופניים ומערכת הינע לכיסא גלגלים. בנקודות שירות של SWIFT  בלבד, לכל אורך חיי המכשיר. התניה זו הינה תנאי לשימוש בטוח גם אחרי תקופת האחריות.
 •  שינוע המכשיר אל נקודת השירות וחזרה ממנה הינו באחריות ועל חשבון הרוכש בלבד.
 • SWIFT מתחייבת לטפל בכל תקלה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המכשיר לנקודת השירות, לאחר הסכמת הלקוח לביצוע התיקון / תחזוקה.
 • SWIFT שומרת לעצמה את הזכות לספק ללקוח כלי חלופי במידת הצורך. למען הסר ספק, מניין ימי הטיפול בתקלה לא יתווספו לתקופת האחריות המקורית.
 • יובהר כי גם במקרה של החלפת חלק בתוך תקופת האחריות, SWIFT לא
תאריך עקב ההחלפה את תקופת האחריות המקורית.
 • יובהר בזאת כי SWIFT מתחייבת לספק חלקים מקוריים בעת תיקון המכשיר , בנוסף כל חלק תקול שיוחלף יישאר בידיי  SWIFT לצורך בקרת איכות ו/או מחזור וטיפול נכון בחומרים מסוכנים.
 • SWIFT רשאית לבטל אחריות בעקבות סירוב הלקוח לטפל במערכת שמשפיעה על בטיחות הרוכב והסביבה ו/או במקרה של אלימות פיזית/מילולית מצד הלקוח.
התחייבות הרוכש:
 • אני מתחייב להשתמש במכשיר בהתאם להוראות SWIFT ובהתאם לחוק .
 • ידוע לי כי המכשיר מיועד לשימוש במרחבים ציבוריים המיועדים למכשיר זה או דומה.
 • ידוע לי כי המהירות החוקית של המכשיר הינה 25 קילומטרים בשעה לקורקינטים ואופניים ו-12 קמ"ש למערכת הינע לכיסא גלגלים (בנוסף, באופניים חשמליים המצערת מוגבלת ל-6 קמ"ש), חל איסור מוחלט לעשות במכשיר כל פעולה שתביא לשינוי המהירות המרבית של המכשיר.
 • ידוע לי שהשימוש במכשיר מחייב שימוש בציוד מיגון אישי לרבות קסדה ואפוד זוהר, מגני ברכיים ומרפקים, כפפות רכיבה ומיגון לביש נוסף.
 • אני מתחייב לבצע בדיקת תקינות בלמים, תאורה ורכיבי השלדה לפני כל רכיבה.
 • אני מתחייב לא להשתמש בסלולר או באוזניות תוך כדי רכיבה.
 • אני מתחייב לא להשתמש במכשיר תחת השפעת אלכוהול או חומרים אסורים.
 • אני מתחייב לא להרכיב רוכב נוסף.
 • אני אהיה האחראי הבלעדי לשימוש במכשיר, ואני מאשר שלא תהיה לי שום טענה, דרישה או תביעה כלפי SWIFT בגין כל נזק שיגרם לי או לצד שלישי בשימוש המכשיר.
 • ידוע לי כי אין אפשרות לזיכוי כספי או אפשרות להחזרת הטובין אשר הוצאו מאריזתם.
 • אני מתחייב לשפות את SWIFT בגין כל הוצאה, חבות, חיוב כספי או הפסד שיגרם לה בגין טענות, דרישות או תביעות שיוגשו נגדה על ידי צד שלישי בגין פגיעה או נזק שיגרמו לו עקב השימוש שלי במכשיר.
 
 • ידוע לי כי נתוני המהירות והטווח המוצגים בפרסום הינם 'נתוני מעבדה, בלבד לפי תנאי רכיבה אופטימליים במישור ללא עצירות עם משקל רוכב עד 75 קג.
האחריות כוללת:
 • אופניים חשמליים – 12 חודשי אחריות על: שלדה, סוללה, בקר, צג, ידית/חיישן פדלים, 3 חודשי אחריות על המטען.
 • קורקינט חשמלי ומערכת הינע לכיסא גלגלים -  12 חודשי אחריות על: שלדה, סוללה, בקר, צג, 3 חודשי אחריות על המטען.
אחריות לא תחול במקרים הבאים:
 • לא בוצעו טיפולי התחזוקה התקופתיים בזמן, או המכשיר במצב תחזוקתי ירוד או מסוכן לרוכב והסביבה.
 •  כל טיפול תחזוקה/תיקון במכשיר או בחלק ממנו על ידי גורם חיצוני שאינו מוסמך ומצוין באתר SWIFT  יבטל את האחריות.
 • נעשה במכשיר שימוש מסחרי לרבות השכרה/שליחויות/גרירה או הובלה של משא/שימוש תחרותי או ספורטיבי.
 • המכשיר חובר/נחשף לכל רכיב חיצוני/או רכיב או חלף שאינו מקורי של SWIFT כולל מטען לא מקורי.
 • המכשיר או חלק ממנו, ניזוק כתוצאה מתאונה, טראומה פיזית חיצונית, נזקי מזג האויר או נזקי מים/קורוזיה כתוצאה ממגע עם מים או שהות בקרבת הים.
 • המכשיר או חלק ממנו, ניזוק כתוצאה משימוש שאינו הולם את אופי המכשיר או חורג מכל שימוש שאינו 'התניידות זהירה וחוקית בדרך עירונית'.
 • נזק או פגם קוסמטי בלבד.
 • כל נזק שנובע מעומס יתר כולל נזק לבקר, מנוע ושלדה בעקבות הרכבת רוכב נוסף, הובלה/גרירה של משא, חריגה מהמשקל המותר, אי הקפדה על לחץ אויר תקין.
 • אין אחריות על נזק, אבדן או שבר לרכיבי הפלסטיקה לרבות המצערת, שקע הטעינה, כנפיים ומגני בוץ, פנסים, מסך תצוגה וכפתורי הפעלה.
 • אין אחריות על רכיבים מתכלים לרבות מערכת הבלמים, צמיגים, פנימיות, כבלים, חיישנים, נתיכים, גריפים, ידיות בלם, רפידות בלם, מדבקות נגד החלקה.
 • אין אחריות על עיקום או שבר של חלקי האלומיניום לרבות מזלג, כידון, מנגנון הקיפול (כשל מסוג זה נובע תמיד מעומס יתר בגלל רוכב נוסף או שימוש אגרסיבי שאינו תואם את אופי השימוש הסביר כגון קפיצת מדרכות, פגיעה במהמורה/מכשול במהירות גבוהה או הפעלת מומנט על מוט הכידון בעת בלימה.
 •    אין אחריות על שבר/סדק בגוף או בחלק במכשיר.
הסכמת הרוכש
 • הרוכש מסכים בחתימתו/או באישור באתר כי SWIFT אינה אחראית לכל חבות או קנס או דו”ח תנועה העלולה לחול על בעל המכשיר או הרוכב עליו או המחזיק בו עקב השימוש.
 • בעל הקורקינט ידאג לביטוח כלפי צד ג' ו/או ביטוח ו/או כל רישוי רלוונטי נדרש ולנהוג לפי כל דין ותקנה.
 • למען הסר ספק אין SWIFT אחראית כלפי הרוכש או הרוכב עליו בגין כל נזק אפשרי לרבות נזק גופני ונזק לרכוש.
 • מוסכם במפורש כי אחריות SWIFT מוגבלת לכל היותר, רק לעלות התיקון ו/או החלפת החלף/חלק, ו SWIFT משוחררת על ידי הרוכש מכל אחריות לכל הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או כל נזק תוצאתי העלולים להיגרם לרוכש עקב פעולה לא תקינה של המוצר או בעת שהמוצר נמצא אצל SWIFT  לצורך שירות או מכל סיבה אחרת.
 • הרוכש מצהיר בחתימתו כי תנאי האחריות הוסברו לו, כי קרא בעיון את כל תנאי האחריות המפורטים בכתב אחריות זה, וכי הבין אותם במלואם.  הרוכש מסכים בחתימתו לכל תנאי האחריות המפורטים בכתב אחריות זה.
 
 

טופס הפעלת אחריות

x

#{title}

#{text}

#{price}